Extra
Soy / Almond Milk

.3
Flavours Vanilla / Caramel / Hazelnut

.5
Honey

.5
Mug

.5
V